(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)
Mainkan dengan []!
: Jika anda hanya mempunyai Dunia, efek berikut aktif mengikut jumlah di dalam anda.
– Dunia anda menjadi “Dark Night”.
atau lebih – Dunia anda menjadi “Abyssal Dark Night”.
: Apabila token “Shadow Army” anda diletak, unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Di sini, terukir azam dan janji yang tidak tergoyahkan.