(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)
Mainkan dengan []!
: Apabila ini diletak ke , panggil satu token “Shadow Army” ke anda. (“Shadow Army” mempunyai 15000 dan )
: Jika anda hanya mempunyai Dunia, efek berikut akan aktif mengikut jumlah di anda.
– Dunia anda menjadi “Dark Night”.
atau lebih – Dunia anda menjadi “Abyssal Dark Night”.
Malam semakin kelam.